This div

thời gian:2021-09-24 21:16Tác giả: Trang web này

Danh sch quận huyện quận huyện Ph Yn 1. Nhập từ kha cần tm kiếm vo ô text Từ kha tm kiếm - Chnh xc cụm từ trn: kết quả trả về chứa chnh xc cụm từ được nhập theo đng thứ tự hiển thị của cc từ kha - C tất cả từ trn: kết quả trả về chứa tất cả cc từ trong cụm từ kha, không quan tâm vị tr hiển thị 3. Tm trong: lựa chọn từ kha cần tm nằm trong thuộc tnh no của văn bản: - Tiu đề: bao gồm số ký hiệu v Loại văn bản - Trch yếu: nội dung trch yếu của văn bản. 4. Ngoi ra, c thể tm kiếm theo nhiều tiu ch hơn thông qua Tm kiếm nâng cao. Ban hnh Quy định phân cấp, ủy quyền v phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với cc dự n do tỉnh Ph Yn quản lý Ban hnh Bộ đơn gi nh, công trnh xây dựng v vật kiến trc trn địa bn tỉnh Ph Yn Ban hnh Quy chế cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, ti trợ, đồng ti trợ, ủy thc, nhận ủy thc của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Ph Yn Ban hnh quy định mức chi trả chế độ nhuận bt, th lao đối với cổng/trang thông tin điện tử; bản tin; xuất bản phẩm không kinh doanh của cc cơ quan nh nước thuộc tỉnh Ph Yn Bãi bỏ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngy 26 thng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hnh Quy chế thực hiện lin thông nhm thủ tục hnh chnh thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế v đăng ký, quản lý cư tr cho trẻ em dưới 6 tuổi của tỉnh Ph Yn Bãi bỏ Nghị quýt số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14 thng 9 năm 2012 và Nghị quýt số 130/2014/NQ-HĐND ngày 12 thng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ph Yn v̀ chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức. Bãi bỏ Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngy 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định bảng gi cc loại rừng trn địa bn tỉnh Ph Yn Quy định nội dung v mức hỗ trợ Chương trnh mỗi xã một sản phẩm trn địa bn tỉnh Ph Yn, giai đoạn 2021-2025 Quy định khu vực thuộc nội thnh của thnh phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được php chăn nuôi trn địa bn tỉnh Ph Yn CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHP LUẬT This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.